Onroerende zaken die minimaal vijftig jaar oud zijn en die voldoen aan de overige criteria van de Monumentenwet 1988 worden beschermd als rijksmonument. Dat geldt ook voor terreinen met een hoge archeologische waarde en Stads- en dorpsgezichten.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                       laatst bewerkt 29 juli 2014

Belang erfgoed

Erfgoed is de bron voor het verhaal over de geschiedenis van Nederland. Ook toekomstige generaties moeten kennis kunnen nemen van authentiek verleden. Het geeft de bewoners van dorp, stad, provincie en land zicht op de historie van de eigen omgeving en draagt bij aan de eigen identiteit.

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de kwaliteit en veiligheid van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                       laatst bewerkt 29 juli 2014

Namens de minister van OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wijst de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onroerende zaken aan als beschermd monument.

De Rijksdienst draagt met kennis en geld ook bij aan de zorg voor deze monumenten.

Op basis van kennis adviseert de dienst bijvoorbeeld over het inpassen van het erfgoed in bestemmingsplannen of over de beste aanpak van een grootschaliger restauratie.

Met subsidie stimuleert de overheid eigenaren en beheerders hun gebouwde rijksmonument goed en planmatig te onderhouden.

Voor de instandhouding van monumenten is jaarlijks een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is de afgelopen vier jaar 120 miljoen euro extra uitgegeven om de restauratieachterstanden terug te dringen.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                       laatst bewerkt 29 juli 2014